Wspieranie działalności transgranicznej

Wspieranie działalności transgranicznej

W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyła się trzecia konferencja w ramach realizacji projektu „Polsko-Czeskie Centrum Doradztwa i Informacji (PIC), nr rej. Numer CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Ślask Cieszyński oraz budżetu państwa PR. Konferencja odbyła się w Suchej Górnej, w pomieszczeniach Domu Robotniczego. Konferencja odbyła się pod patronatem Konsula Generalnego PR w Ostrawie, pani Izabeli Wołłejko Chwastowicz.

W konferencji wzięło udział łącznie 52 sygnatariuszy Memorandum, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, miast i gmin, w tym 32 z województwa morawsko-śląskiego, 20 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Subregionu Zachodniego oraz przedstawiciele Funduszu Mikroprojektów z Republiki Czeskiej, Pani Diana Wojnarová i z Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bogdan Kasperek. W konferencji wzięli również udział znakomici goście, a mianowicie Konsul Generalny RP w Ostrawie Pani Izabela Wołłejko Chwastowicz, I Wicegubernator Kraju Morawsko-Śląskiego Pan Jakub Unucka, Burmistrz Miasta Třinec Pani Věra Palkovská, Dyrektor Paktu na rzecz Zatrudnienia Pan Martin Navrátil. Ze strony polskiej powitaliśmy gości konferencji, a mianowicie Burmistrza Miasta Cieszyna Panią Gabrielę Staszkiewicz, Burmistrza Miasta Mszana Pana Mirosława Szymanka oraz Zastępcę Burmistrza Kuźni Raciborskiej Pana S. Brzezicky-Tesarczyka. Podczas konferencji Statutowe Miasto Třinec, Morawsko-Śląski Klaster Napędów i Konstrukcji Dynamicznych z Republiki Czeskiej, gminy Mszana i Kuźnia Raciborska z Rzeczypospolitej Polskiej przystąpiły do Memorandum o współpracy czesko-polskiej z dnia 10 października 2019 r.

Kierownik projektu inż. Barteček w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie powitał gości, przypomniał m.in. treść i cele zawartego Memorandum o wzajemnej współpracy polsko-czeskiej z dnia 10 października 2019 r. oraz podkreślił, że realizacja tego projektu jest jednym z celów Memorandum, a konkretnie Grupy Roboczej nr 3.

Znaczenie konferencji i utworzenia Centrum Doradczo – Informacyjnego dla rozwoju czesko-polskiej regionalnej współpracy transgranicznej podkreślali i wspierali w swoich wystąpieniach Konsul Generalny RP w Ostrawie Pani Izabela Wołłejko Chwastowicz, I Wicegubernator MSK Pan Jakub Unucka, Prezydent Miasta Trinec Pani Věra Palkovská, Burmistrz Miasta Horní Suchá Pan Jan Lipner oraz Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim Pan Krzysztof Dybiec. Martin Navrátil, dyrektor Paktu na rzecz Zatrudnienia w PC poinformował obecnych o realizowanych projektach skierowanych do dostawców OKD, a. s., którzy ucierpieli w wyniku zamknięcia kopalni węgla w regionie, a które koncentrują się głównie na doradztwie dla dotkniętych firm oraz na kwestii zatrudnienia i odnalezienia się zwolnionych pracowników na rynku pracy.

inż. Petr Machej, administrator projektu, pokrótce przedstawił uczestnikom konferencji podstawowe cele i treść projektu, Centrum Doradztwa i Informacji oraz wyniki badania rynku, które zostało przeprowadzone na początku realizacji projektu.

Następnie JUDr. Firla szczegółowo poinformował uczestników konferencji o treści działalności, zakresie pracy i celach nowo powstałego Centrum Doradztwa i Informacji, w tym o jego lokalizacji, kontaktach i obsadzie personalnej. W kolejnym punkcie porządku obrad JUDr. Firla przedstawił szczegółową prezentację na temat strony internetowej Centrum Doradztwa i Informacji:

www.pic-cid.eu

info@pic-cid.eu

+420 606 498 042

Końcowe wystąpienie inż. Barteček dokonał oceny realizacji zadań i celów projektu i stwierdził, że wszystkie zadania i cele wyznaczone w projekcie zostały zrealizowane. Podziękował również zespołowi wdrożeniowemu i partnerom projektu za kreatywne i pracowite podejście do realizacji wszystkich głównych zadań projektu.

W dyskusji uczestnicy wyrazili m.in. przekonanie, że powstałe Centrum Doradczo – Informacyjne będzie skutecznym narzędziem dla przedsiębiorców po obu stronach granicy

Uczestnicy korzystali z przerw w obradach konferencji, aby nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami oraz skorzystać z poczęstunku. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali obowiązkowe artykuły promocyjne (notatnik, ulotka, długopis). Uczestnicy konferencji zostali poproszeni o wypełnienie ankiety.

Konferencję wsparło Czeskie Radio Ostrawa, Radio Time, Time Rock, Telewizja Regionalna TVT z Polski, TV Polar Karwina i TV Relax.

Zespół realizujący projekt pragnie podziękować Burmistrzowi Suchej Górnej za udostępnienie pomieszczeń w Domu Robotniczym, co w znacznym stopniu przyczyniło się do uświetnienia konferencji.

inż. Ivo Barteček v. r.

Starszy Kierownik Projektu